Žodynėlis

 1. Abstrahavimas (lot. abstractio – atitraukimas) – esminių daikto savybių apibendrinimas, atsisakant kai kurių konkrečių pavienių savybių.

 2. Antinomija (gr. antinomia – įstatymų prieštara) – prieštara tarp dviejų teiginių, iš kurių kiekvienas atskirai pagrįstas.

 3. Antropocentrizmas (antropo + lot. centrum < gr. kentron – vidurys) – daugelio religinių ir filosofinių srovių pagrindas: žmogus yra Visatos centras ir aukščiausias jos raidos tikslas.

 4. Archajiškas – senoviškas, ankstyvojo laikotarpio.

 5. Choreografija – šokių visuma: šokiai, rateliai, žaidimai, su jais susiję apeiginiai veiksmai.

 6. Diatoninis garsynas – nuosekli garsų eilė, sudaryta iš tonų ir pustonių (plg.: chromatinį garsyną sudaro pustoniai).

 7. Etimologiškai – siejant su žodžio kilme.

 8. Folkloras – visa dvasinė liaudies kultūra; žodinė liaudies kūryba (angl. folklore „liaudies išmintis“).

 9. Garsažodis – bereikšmis žodis, kuriuo kartais mėgdžiojami gamtos ar muzikos, darbo įrankių garsai; žodžio reikšmė gali būti kadaise žinota, bet pamiršta. Daug garsažodžių sutartinėse.

 10. Gonkos – veranda.

 11. Iniciacija – tam tikrais papročiais įprasmintas naujoko priėmimas į luominę ar amžiaus bendriją (pvz., jaunuolio įvedimas į vyrus, merginos į moteris ir pan.).

 12. Instrumentinė polifonija – muzikos instrumentais atliekama linijinė daugiabalsė muzika (plg. su homofonija).

 13. Instrumentinis folkloras – folkloras, atliekamas muzikos instrumentais; patys liaudies (tradiciniai, etniniai, kartais vadinami tautiniais) muzikos instrumentai.

 14. Intervalas (muzikoje) – dviejų tonų (garsų) santykis aukštumo atžvilgiu.

 15. Intonacija (muzikoje) – vienas iš pagrindinių muzikinės kalbos sandaros elementų, susijęs visų pirma su melodijos slinktimi, tonų aukštumo santykiu.

 16. Kanonas (muzikoje) – muzikinė linijinio daugiabalsumo forma, kai du ar daugiau balsų atlieka tą pačią melodiją, įstodami tiksliu intervalu vienas nuo kito.

 17. Keturinė sutartinė – giedama keturiese, pasiskirsčius poromis.

 18. Kolektyvinė sutartinė – giedama didesniu būriu, nuo 4 iki 20 atlikėjų. Kiekvienas atlikėjas turi savo be sustojimo kartojamą partiją.

 19. Magija – būrimo menas, bandantis pajungti anapusines jėgas.

 20. Mažorinis – susijęs su mažoro derme, kurios pirmas ir trečias laipsnis sudaro didžiąją terciją.

 21. Mediatorius – tarpininkas.

 22. Mitas – sakmė, perteikianti senovės tautų religines pažiūras apie pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę, apie dievus ir legendinius herojus.

 23. Muzika (lot. musica < gr. musikç (technç) – mūzų menas) – garsų menas, vienas iš žmogaus bei žmonių bendrijų estetinės saviraiškos ir savivokos būdų. Muzika yra taip pat ir psichologinis, kultūrinis fenomenas, ji turi įvairių funkcijų.

 24. Muzikinė improvizacija – muzikos kūrinio kūrimas atlikimo metu, iš anksto nepasiruošus; laisvos, neapibrėžtos formos kūrinys.

 25. Muzikinis folkloras – folkloras, atliekamas vokaliniu, instrumentiniu arba choreografiniu būdu.

 26. Muzikos instrumentai (lot. instrumentum – įrankis) – žmogaus sukurti įrankiai, prietaisai arba natūralūs objektai, kuriais išgaunamas garsas, triukšmas arba muzika.

 27. Rečitatyvas – vokalinio folkloro forma, kurioje dainuojamosios intonacijos priartėja prie šnekamosios, raiškiosios kalbos.

 28. Ritminė formulė – svarbus, nuolat pasikartojantis ritmas, ritmo darinys.

 29. Signalinis instrumentas – muzikos instrumentas (garso įrankis), kuriuo grojami įvairiems tikslams skirti garsiniai ženklai.

 30. Sutartinės – linijinės daugiabalsės (polifoninės) muzikinės sandaros dainos, instrumentinė muzika, atliekama daudytėmis, ragais, skudučiais, kanklėmis. Patys atlikėjai sutartines vadino giesmėmis, o jų dainavimą – giedojimu.

 31. Sveikų tonų garsynas – muzikinė eilė, sudaryta tik iš tonų (be pustonių).

 32. Trejinė sutartinė – giedama trijų giedotojų, kartais grupių.

 33. Tryninė sutartinė – giedama dviejų giedotojų arba grupių be pertraukos.

 34. Užkalbėjimas – tai maginė formulė, kuria siekiama paveikti asmenį arba mitinę būtybę, ligą, gyvūną, augalą, gamtos reiškinį, kūno dalį ir t.t.

 35. Virštonis – natūralus tonas, išgaunamas perpučiant pagrindinį garsą.

 36. Zvankios muzikėlės – garsiai, skardžiai skambantys muzikos instrumentai.